y8 2 người chơi,xs tiền giang hôm nay,vé số cần thơ

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thanh tra chính phủ 08/2014/TT-TTCP Thông tư quy định thẩm quyền nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Thanh tra chính phủ 05/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
92/2014/NĐ-CP 08/10/2014 Chính phủ 92/2014/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi bổ xung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Thanh tra chính phủ 01/2014/TT-TTCP Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Thanh tra chính phủ 01/2013/TT-TTCP Thông tư số Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
03/2013/TT-TTCP 10/06/2012 Thanh tra chính phủ 03/2013/TT-TTCP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Chính phủ 97/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
01/2007/QH12 04/08/2007 Quốc hội 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
webmaps